Transient youngsters maltreatments

Washington — Thousands of transient youngsters purportedly endured sexual maltreatment while in U.S. government custody in the course of recent years, as indicated by Department of Health and Human Services (HHS)

As per the archives, over a thousand charges of sexual maltreatment against unaccompanied minors in HHS care were accounted for to government experts each financial year since 2015. Altogether, during 4 years, 4,556 sexual maltreatment complaints were accounted for to the Office of Refugee Resettlement (ORR)

The archives offer a divided depiction of the claims of sexual maltreatment. The general quantities of the charges answered to ORR don’t uncover explicit data about the supposed culprit, who might be somebody obscure to the child, another unaccompanied minor or a parental figure in a U.S. office. Then again, the information of claims answered to the Justice Department provides explicit data about who the supposed culprit was.

The records uncover that in the course of the last four fiscal years, in 178 cases answered to the Justice Department, mature parental figures at U.S. offices were accounted for to have explicitly manhandled transient minors. In all, there were 49 claims of sexual maltreatment including grown-up guardians in U.S. offices who answered to the Justice Department in both financial years 2017 and 2018.

There are cover up also

“The gravity here is a deliberate covering of youngsters being explicitly manhandled, kids being presented to those sorts of acts,” Democratic California Rep. Lou Correa disclosed to CBS News Tuesday evening, as he went out Judiciary Committee hearing on the Trump organization’s family detachment strategy close to the southwestern outskirt.

Correa said the legislature has the lawful duty to keep kids under its authority from being manhandled or hurt and blamed the Trump organization for a “deliberate concealment.” The California Democrat said the legislature recorded these charges yet neglected to raise them to the most abnormal amounts of the organization. It was just when House Democrats asked for the reports in January that the administration uncovered the insights, he included.

“We should have straightforwardness, we should work and improve things. On the off chance that you commit errors, you fess up to that and you proceed onward,” Correa said. “In any case, to conceal something like this — tyke misuse — is simply past my creative energy.”

Sakrifis pou Nasyon an

Miz an Kontèks sou Konjonkti a
Depi pi plis 2015 lane , Ayiti ap viv ap yon kriz sistemik, kote se toujou batay pou pouvwa kap fèt olye nou priyorize batay pou enterè kolektif nasyon an. NouPapKonplis mande Sakrifis pou nasyon an

Ane 2018 la se ta pral Yon lot tounan nan batay pèp ayisyen an, après piblikasyon 2 rapò kite soti nan palman sou dosye petrocaribe a, ebyen nou ta pral remake plizyè leve kanpe nan tout peyi a pou mande #Kotkobpetrocaribea ?

Depi ane 2019 komanse tout moun te remake yon dola kap monte ak yon vitès ke ane avan yo, kote leta sa pa menm an mezi poul te fè Yon evalyasyon de eta sitiyasyon an, vwa poul ta pote solisyon ak diferan revandikasyon pèp ayisyen an, se konsa, nan fen ane koudèkont ta pral pibliye yon pati nan rapò petrocaribe a, yon rapò Kita pral koze anpil reyaksyon nan sosyete a akoz prezidan ki endekse nan rapò a pandan 2 fwa, sa ki ta pral ogmante anpil dout kay tout moun kite gen entansyon ke pouvwa sa te ka fè limyè sou dosye Petrocaribe a.

Fas ak tout konsta sa yo, pèp ayisyen an trouvel nan yon sitiyasyon (esepsyonel) kote tout enstitisyon yo ajenou.

Aprè tout denonsiyasyon ak revandikasyon sa yo, san konte enkapasite pouvwa sa pou pot solisyon nan batay pou amelyore vi pèp ayisyen an, pou moralite politik la nou ekzije yon demisyon planifye de gouvènman Moïse Ceant pou fasilite Yon tranzisyon kap gen yon Konsèy Gouvènemantal nan tèt li Konsèy Gouvènemantal la ap gen misyon poul rezoud pwoblèm grangou a prese prese, òganize eleksyon jeneral lanse pwosè Petwokaribe a, òganize yon Eta Jenero Sitwayen ki ka pèmèt nou chita pale antre nou san etranje pa oblije foure bouch nan koze nou.

Se pousa #NouPapKonplis kise youn nan òganizasyon Petrochallenger ki gen youn nan objektif premye li, kise batay pou fè limyè fèt sou dosye Petwocaribe a, Pwopoze ( Sakrifis pou Nasyon an) kòm youn nan pwopozisyon ki pou ede’n sòti nan kriz la.

Nan dokiman sa a, nou rive pwopoze 31 ide sou fòm kesyon ak repons pou n ka rive sennen kriz n ap travese a nan peryòd difisil sa ki mande anpil entèlijans, bon jan tèt frèt ak sakrifis pou n ka rive sove sa ki merite sove, sa ki dwe sove, ki se Ayiti, Manman libète, Manman nou tout. Konsa, nou rive fòmile yo fason sa :

1- Ki konpotman diferan aktè yo dwe genyen pandan peryod revandikasyon an jiska peryod pou prepare demisyon gouvènman Moïse Ceant ?
Pandan nap revandike sou demisyon prezidan, nou dwe asire’n ke nou dwe kite yon espas pou lòt moun yo òganize yo san peyi a pa oblije kanpe pousa.


1.1 Ki mesaj Gouvènman Moïse Ceant ta dwe l’anse avan yo anonse demisyon yo?
Gouvènman Moïse Ceant ta dwe konvoke tout sektè ki nan vi nasyonal la, pou esplike yo ke sitiyasyon an depase yo, pou evite twòp byen ak twòp moun disparèt, yo oblije chita ak diferant aktè yo pou òganize yon demisyon planifye gayan gayan yon fason pou’n evite peyi a pa antre pi fon nan kriz la.


2- Ki misyon gouvènman Moïse Ceant dwe genyen avan yo demisyone ?
Misyon yo se chita ak diferan aktè yo pou yo kreye yon komisyon de pasasyon ant diferant aktè ki nan sosyete sivil la.


2.1 Kijan yap pran moun pou kreye komisyon pasasyon sòtant gouvènman Moïse Ceant ?
Diferan aktè yo ap delege yon moun yo chak yon moun bay gouvènman Moïse Ceant sòtant lan tankou: Sektè dwa moun, Relijyon pou lapè ak Asosiyasyon pwofesyonel yo.


3- Kijan pou gouvènman Moïse Ceant demisyone ?
Gouvènman Moïse Ceant dwe gen 15 jou devanl poul chita ak tout aktè yo an atandan yon akò jwen ak yon Komite ki pou fasilite demisyon prezidan ak pasasyon yon nouvo konsèy gouvènemantal ki pou pran tèt peyi a.


4- Nan Konbyen jou demisyon sa ta dwe posib ?
Aprè konvokasyon prezidan devan Nasyon an, Gouvènman Moïse Ceant ta dwe pran 22 jou pou planifye demisyonl e ranplase pa yon konsèy gouvènemantal.


5- Ki sektè kap pwopoze 5 moun sa yo ?
Senk (5) moun sa yo se Ekzekitif sòtan kap bay youn, Palman, Petrochallenger plis res sosyete sivil la, sektè dwa moun ak Sektè Demokratik la.


5.1 ki kalite pou chak moun chak sektè sa yo ta dwe genyen ?
Fok li gen 35 lane pou piti, fòk li pat janm chanje nasyonalitel, fòk li se yon ayisyen natif natal, fòk li pat janm kondane pou yon pèn pi piti ou pi gran.


6- Kijan nap chwazi 5 manb ki pral konpoze Konsèy gouvènamantal la ?
Nap pwopoze pou chak oganizasyon ki nan menm sektè sa yo ke nou sot site la ta pwopoze yon moun.


6.1 Ki mwayen komisyon sa ap itilize pou fè chwa de chak gren moun sa yo ?
Komisyon an ap fè Yon tiraj osò pou chak sektè apa ki gen diferant òganizasyon jiskaske nou pran yon gren pou chak sektè.


7- Konbyen tan manda Konsèy Gouvènemantal la ap dire ?
Manda Konsèy Gouvènemantal ap dire pou pi piti 1 nan


8- Kijan de pèsonalite ki ta dwe fè pati de 5 manb sa yo ?
Senk (5) moun sa yo ta dwe de moun ki kon systèm nan déjà men ki pa gen anyen pou repwoche yo.


9- Ki dwa ak devwa 5 manb ki pral fè pati Konsèy Gouvènemantal la dwe genyen?
Atik 135 ak 135.1 ki nan Konstitisyon amande a dwe sèvi kòm obligasyon pou tou le 5 manb sa yo respekte si yo ta renmen fè pati de konsèy gouvènemantal la.


10- Kijan komite konsèy Gouvènemamtal sa ap monte e kijan pouvwa yo ap valide?
Komite sa ap gen Yon prezidan, yon vis prezidan , ak 3 konseye


11- Kijan desizyon yo ap valide ?
Pou chak desizyon kap pran, diferan manb ki fè pati de Konsèy Gouvènemantal la dwe fè Yon vòt antre yo majorité a seli kap pase.


12- Kijan yap ranplase youn nan manb yo Anka youn ta demisyone ?
Anka youn nan manb Konsèy yo ta demisyone, lòt manb yo ap mande ak sektè kite voyel la, pou yo revoye yon lòt ki dwe swiv menm etap ak sa yo te chwazi a.


13- Ki nonb de tan yo ta dwe genyen pou yo enstale ?
Aprè tiraj osò yo, menm kote a yo ta dwe pibliye lis non moun sa yo nan l’après, nan 8 jou aprè yo ta dwe enstale


14 Ki Misyon Konsèy Gouvènemantal sa ap genyen ?
Konsèy Gouvènemantal la ap gen misyon pou yo prezante fèy de wout yo bay gouvènman bay popilasyon an ak devan laprès.


15- ki sektè bay minis yo ?
Konsèy Gouvènemantal la ta dwe chita antre yo pou yo chwazi 8 minis sa yo ak diferan manb ki konpoze konsèy gouvènemantal.


16- Ki Ministère yap chwazi nan 8 ministè sa yo ?
Yap gen misyon pou kenbe 8 nan pi gwo ministère sa yo tankou: Ministère Sante ,Edikasyon, Travo Piblik, Jistis, Finans, Enteryè, Planificasyon ak Agrikilti.


17- Misyon 8 minis yo ap genyen ?
Misyon 8 ministère sa yo se pèmèt leta pa mouri pandan (Konsèy Gouvèneman) ap kontinye travay ansanm pou akonpli objektif yo gen pou yo reyalize kise:
⦁ Travay ak diferan aktè yo pou rezoud pwoblèm grangou a rapid
⦁ Lanse pwosè Petwokaribe a
⦁ Òganize
⦁ Òganize yon Eta Jenero Sitwayen


18- Konbyen tan ministè sa yo ap genyen pou yo monte asanble konstisyonnel al ansanm ak oganizasyon konferans nasyonal souverèn nan ?
Konsèy gouvènemantal la ak 8 minis sa yo ap gen manda pou yon lane, 3 mwa pou yo lanse pwosè petwokaribe a, 3 mwa pou yo òganize Eta Jenero Sitwayen an kap tou travay sou Asanble Konstisyonel la, aprè yon rezilta final de gwo chita pâle sa, rès 6 mwa, konsèy Gouvènemantal la ap chita pou yo oganize eleksyon jeneral nan tout peyi a.


19- Ki Objektif Konsèy Gouvènemantal la ?
Pèmèt anpil nan enstitisyon nous yo ret debou pandan pwosesis dyalòg la.


20- Misyon Asanble Konstitisyonel la ?
Se travay ak diferan aktè ki nan sosyete a ki déjà ap travay sou konstitisyon amande a pandan nap ranfose anpil nan atik ki fè pati konstisyon 1987 la. Yo gen Misyon nan 15 jou yo chwazi ki diferan moun ki pral gen misyon pou reyalize Assanble Konstitisyonel la.


21- ki sektè kap chwazi moun kap gen responsabilite pou oganize Asanble Konstitisyonel la ?
Diferan pèsonalite kap sòti nan diferan sektè tankou: Andikape, Inivèsitè, asosiyasyon medya tradisyonel ak medya an liy, peyizan, asosiyasyon profesyonel, Asosiyasyon sendikal, Ti machann, Relijyez, Lajenes, Fanm, Sektè Prive ak Vodouyizan. Pwopoze yon dèle 15 jou pou yo enstale, e pou yo komanse travay nan Yon tan ki pa dwe depase 75 jou pou yo bay rapò final sou Asanble Konstitisyonel la.


22- Objektif la, se kisa li ye ? bwase lide ak rapò sou assanble konstisyonnel la ?
Wi, Ki ap pemèt nou rive gen Yon konstitisyon ki reflete istwa nou, kilti nou ak lang nou kom pèp.


23- Ki Misyon ak Objektif Eta Jenero Sitwayen an ?
Misyon Eta Jenero Sitwayen an, se rive mete tout moun chita sou menm tab, pandan nap padone Youn lot, e rive konstwi Yon pak de gouvènablite pou 40 tan san enstabilite politik.


24- Kijan nou pral monte Komite sa ki pral travay sou Eta Jenero Sitwayen an ?
Konsey Gouvnemantal ap ouvri yon kaye pou chak sekte pwopoze plizye moun ki dwe pa gen anyen pou repwoche yo nan sosyete a


25- Kijan yap fè anrejistreman sa yo ?
Apre anrejistreman tout non moun sa yo, Konsey la ap gen poul pibliye non moun sa yo pandan 10 jou nan medya ak diferant asosiyasyon elatriye pou cheche kek enfomasyon sou yo avan Konsey Gouveneman asepte yo.


26- Konbyen jou anrejistreman non moun sa yo ap ye ?
Apres 10 jou pase, Konsey Gouvnemantal la ap an mezi poul pibliye bay sosyete a ansanm de moun ki pral gen chans annatandan pou vin patisipe kom responsab ki pral gen misyon pou oganize konferans nasyonal Souveraine nan.


27- Kijan diferan sektè yo ka bay moun ?
Pou évite twop tan pase, nap chwazi Yon gren moun pou chak 3 sektè ki nan menm domèn depil gen konpetans ak kapasite poul kalifye. Sa dwe kouten 8 jou poul fè tiraj osò sa


28- Kisa n ap fè aprè nou fin chwazi moun sa yo nan tiraj osò a?
N ap Pibliye lis non yo bay laprès


29- Ki Misyon moun sa yo ap genyen ?
Après piblikasyon lis moun sa yo nan medya yap gen 72 jou pou oganize Eta Jenero Sitwayen an.
Yap gen 8 jou pou yo enstale , aprè enstalasyon yo yap tou komanse sou pwen esansyel Eta Jenero Sitwayen an Rive fikse yon dat pou oganizasyon Konferans l’an Rekonsilye tout pitit peyi a Vin kèk inisyativ ki korek pou pèmèt gen Yon pwosè petwokaribe kifèt san pas pouki Yon fason pou limyè fèt sou Krim deta san parèy sa.


30- ki Objektif Jeneral Eta Jenero Sitwayen an ?
Rive asire la pè ak tout pitit peyi a nan tèt ansanm ki se fòs nou poun konstwi yon peyi kote nap gen jistis sosyal pou tout moun. Kreye stabilite, yon fason poun kreye richès ak atire envestisman pou tout moun gen menm opòtinite pou reyisi nan peyi nou san nou pa oblije al pran kantè oubyen al riske vi nou nenpòt kijan pou’n al nan lòt peyi. Asire’n ke eleksyon yo dwe fèt selon nòm ak prensip demokratik ki etabli yo. Mete Ayiti devan tout enterè endividyel nou ta genyen kelkeswa sikonstans kita rive. Moun kap soti nan pwochèn eleksyon yo ap pèdi kelke mwa sou manda li jis poun respekte 7 fevriye a kise yon dat senbolik nan batay pou chanjman pèp ayisyen an


31- Ki Objektif Espesifik Eta Jenero Sitwayen ?
⦁ Defini yon dat pou rankontre ak tout aktè yo avan li òganize Eta Jenero Sitwayen an.
⦁ Oganize Konferans sou Eta Jenero Sitwayen an.
⦁ Rasire’n diferan aktè yo satisfè de konferans l’an.
⦁ Fè tout aktè yo siyen yon pak gouvènemantal ansanm pou pi piti 40 lane san enstabilite.
⦁ Fè tout aktè yo jire pou yo respekte tout sa yo siyen yo.
⦁ Remèt rapò final Eta Jenero Sitwayen an bay Konsèy Gouvènemantal la poul fè swit nesesè yo.


NB: Pwopozisyon sa rive posib gras ak ide anpil jèn sosyo pwofesyonel ki nan mouvman #NouPapKonplis la ak ide diferant pèsonalite ki soti nan diferan sektè nan sosyete sivil la ke nou site la pi ba nan dokiman, nou te twouve ke konsèy yo te enpotan kom plizyè nan pwen nou mete ki te pèmèt nou nou rive pwopozew yon dokiman ki ka fè nou jwen yon solisyon gayan gayan pou tout moun e pou tout peyi a.
Pou sektè inivèsitè a: Prof. Fadoul , Augustin, Fritz Dorvilier, Auguste D’meza, Fernando Estimé, Arnold Antonin, Christian Rousso, Lemaître Zéphyr, Josué Mérilien.


Pou Medya yo: Marvel Dandin, Lilianne Pierre Paul, Stéphane Pierre Paul, Valéry Numa, Marie Lucie bonhomme, Taylor Rigaud, Loucko Desir , Pierre Matin Tatout, Yvenert Foeshter Joseph, Denel Sainthon, George Fortuné, Lunie Joseph, Jean Morna, Péguy Jean, Osnel Jean Baptiste, Maurin Aspil…. Salomon Sedme, Carl Dieudonné, Jean Ismaël Valestin , Jennica Strael, Guerrier Henry, Wendel Théodore, Garry Pierre Paul Charles, Présimon Jean alyas Marco, Campagne Josèphe, Hérold Jean François, Marie Raphaël Pierre, Roberson Alphonse, Robenson Geffrard, Frantz Duval.


Pou pèsonalite politik yo se : Mario Andresol, Himler Rebu, Fred Brutus, , Kelly C. Bastien, Frantz Robert Mondé

Pou palmantè yo se: Jerry Tardieu, Kedlaire Augustin, Patrice Dumont

Pou diferan platfòm ki sou rezo sosyo : @durandis, Samuel Simonis @ChallengePetro, @TwitJAKO, @HaitiMania, @rodney_haiti, Edine Célestin, Micheline Lapointe, @kote_NOU @GessicaGeneus, @tiwale @coachbenbens, Karl Foster Candio, @rachmag_2, Versace Michel Pou moun ki Otantifye dokiman sa se: Junior Antoine Valdema Jacques Junior Mathieu Louijeune Augustin John Mary Auguste Ricardo Fleuridor alyas Gwo Roch / 3147 8939 / 3332 6028 Neemie Nelson Evens Ciril Beadler Nazaire Ilio Durandis Chrisla Barjon Gilles Bernard Moïse Luckenson Forge Jean Gardy Juvens Fleuridor Email: noupapkonplis@gmail.com Whatsapp : 3332 6028 Tel: 31478939

#NouPapKonplis Ayiti 28/02/2019

 

Haitian artists request for this year’s festivities in Haiti

A handful of artists sat down with the media on Thursday, February 28, 2019 to request that the Haitian government complete the Haitian fair that was booked for March 3, 4 and 5. The Haitian Artists said they have been prepared for half a month for the Haitian Carnival


Agents of Boukman Eksperyans, Rockfam, Brothers Posse, Zikòs, Kanpèch, Rèv, Mass Konpa, and some delegates of a few rara groups and others met the press to fix their positions on the annulation out of Carnival 2019. Saying they are prepared for the events, they requested that the Haitian leaders accept their obligations for the holding of this national occasion which was dropped.


Talking at this meeting, Théodore Beaubrun Junior, also known as Lolo of the famous group Boukman Eksperyans, said that the fair is a convention in Haitian culture, a snapshot of delight, and an enemy of stress that enables the Haitian people to dispose of the dissatisfactions of society, yet particularly an open door for various areas of national life to earn some cash. “We, the artists at this table today, are requesting the jubilee and we are in whole prepared to perform,” he said.


It isn’t Mimerose P. Beaubrun “Manzè” of Boukman Eksperyans who will say the inverse. “It’s a season, a period in the logbook. No one has the privilege to fill in as impairment to this event which is a treatment for the people. It’s additionally a period for us specialists, artists and people in general to exploit these exercises to profit, “she stated, taking note of that whatever the conditions, they will be in the city amid the three fat days.


As far as it matters to him, the vocalist of the group Kanpèch, Frédéric Pierre-Louis, better known as Fredo, uttered that the artists have devoted their lives to serenade the nation through their tunes, their meringues.

It’s all about the money

These artists intimidate by asking for accountability for celebration moneys if the country prevents its realization. It was the chance for them to blast the decision of the mayor of Port-au-Prince, who quickly followed Petion-Ville to nullify the carnival without referring the artists while the artists were already prepared for the events.

However, the artists declared that they will meet with the Minister of Culture and Communication, Jean-Michel Lapin, to plan the business of the carnival. Adding, they make an appointment to the media on Saturday, March 2, 2019, to converse the list of bands that will take part in a celebration parade in Port-au-Prince and in regional cities during the three day events.

Visit to Haiti by the under secretary will not move things

In a statement, the US embassy in Port-au-Prince says Under-secretary David Hale is in Haiti to discuss with leaders of the political sector, the private sector and civil society to come to dialogue and economic growth. David Hale, according to the statement, “urged the Haitian government to develop a long-term strategy to strengthen institutions, improve good governance and fight corruption”

“Haitians have suffered for too long from political instability, economic mismanagement and corruption. Political stability will attract economic growth and foreign investment. We congratulate the National Police of Haiti (PNH) for its professionalism, and we will continue to support it so that it can fulfill its mission,The US government is encouraging efforts to engage in inclusive and serious dialogue, and looks forward to having honest and transparent parliamentary and local elections in October that will help channel change through the ballot boxes and not by violence”

David Hale also met with Prime Minister Jean-Henry Céant. Following his meeting with the Haitian authorities, David Hale also met on Friday with Senator Évalière Beauplan, who was appointed for this purpose by the democratic and popular sector to discuss with the Under-Secretary of State for Political Affairs.

Visit is a waste of time

The visit to Haiti by the US under Secretary of State for Political Affairs will not really move things in the right direction. Americans do not yet have a good understanding of the Haitian political crisis.

Mr David Hale will encourage dialogue while Jovenel Moïse, President of Haiti, is the main obstacle to the attainment of the political dialogue. Is the dialogue possible with a Head of State who treated opposition leaders as drug traffickers?

Is the dialogue possible with a president that was mentioned in the Court of Audits for taking part in the squandering of the $ 4.2 billion #PETROCARIBE fund at a time when the realization of the PETROCARIBE trial represents one of the main demands of the Haitian population?

How is dialogue possible with a Head of State who, by presidential decree, appointed a committee to facilitate dialogue without having had the decency to consult the opposition, whereas the choice of the members of this structure should have been the result of a prior agreement?

Jovnel Moise must resign

For us in the Democratic and Popular Sector, the solution to the current political crisis depends first and foremost by the resignation of Moise. It is crucial that conditions are met for the start of the process. The organization of a sovereign National Conference to lay the foundations for the development of a new and prosperous Haiti which will address the issues of Haiti and its people.

These are the views of Andre Michel, a noticeable lawyer in Haiti who is also an opposition leader. Many people of Haiti share that same view. It was just yesterday that NouPapKonplis, a petrochallenger organization released its proposal which also asked for the resignation of Haiti’s president in order to resolve the current crisis.

NouPapKonplis proposal can be seen here

Sacrifice for the nation

In light of what has been going in Haiti in recent months. Many prominent offered proposals as to how to get out of the predicament the country found itself in.  NouPapKonplis is asking Haitians to Sacrifice for the nation.

Many of these proposals were aimed at helping the current government, others were for personal gains. We have read all of these suggestions. Some we agreed with in parts and others our opinions varied greatly.

NouPapKonplis which is a petrochallenger organization, offered a proposition which they tag “Sakrifis pou Nasyon an” which translates into “Sacrifice for the nation”

True, the folks who created the document may not be as noticeable as the ones who crafted the previous proposals. This proposal is the first one that offers real solutions to the crisis. These propositions offer the current government a nonviolent and an operative way of dealing with the matter.

The proposal is written in Haitian Creole. What follows is our rendition of NouPapKonplis plan.

Sacrifice for the Nation


The context of the situation
For over 2015 years, Haiti has been dealing with a systemic crisis where we fight for power instead of fighting for the collective interest of the nation.


The year 2018 would be a tremendous turnout in the struggle of the Haitian people after the publication of two reports produced by the parliament concerning the petrocaribe’s funds. We noticed several stand up all over the country asking for #Kotkobpetrocaribea?


In 2019, the value of our currency which is the gourdes has dropped to a level that none of us has witnessed before. The government had no clue of what was going on. It had no answer for the much civil unrest all over the country.

Earlier this year, the court of audit produced part 1 of a 2 parts audit report on the petrocaribe fund. This report provoked many reactions because the current president’s name occurred 2 times for the misuse of the petro funds. This caused many to have doubts that the current government could help shed lights on the ill use of the funds.


Facing all these mysteries, the Haitian people found themselves in an unusual situation where all institutions are wrecked.


After all these allegations and demands along with the government’s inability to resolve these issues. Because there is no sustainable solution to help improve the condition of the lives of the Haitian people and for the political morality, we demand a planned resignation of Moise/Ceant’s government to facilitate a transition involving a Governing Council.

The Governing Council will have the mission of solving the problem of hunger quickly, organizing the general election, Starting the Petwokaribe trial, help to facilitate the general condition that will allow the sons and daughters of Haiti to talk with no foreign interruptions.

Therefore one of the first goals of #NouPapKonplis is to raise awareness. In addition, we proposed (Sacrifice to the Nation) as another proposal to help emerge from the crisis.


In this document, we have come up with 31 ideas on the form of questions and answers to help to put an end to the calamities we have been enduring. These difficult times require intelligence and sacrifices to save what is worth saving. Haiti, our mothers, the mother of liberty must be saved.